genplay logo

Terms of Service
นโยบายการให้บริการ

บริษัท เจน เพลย์ จำกัด

วัตถุประสงค์


ข้อตกลงนี้ผู้ให้บริการคือ บริษัท เจน เพลย์ จำกัด (“บริษัทฯ”) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า"บริษัท") เป็นผู้เปิดให้บริการเกมออนไลน์ ซึ่งได้จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (เรียกว่า"Service") โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงข้อตกลงพื้นฐาน และเงื่อนไขของการให้บริการ GenPlay ID (“Account”) เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ และใช้บริการเกมออนไลน์


ข้อตกลงนี้เป็นการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขเพื่อปรับใช้กับการใช้งานเกมและบริการบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ที่ GenPlay ดูแลเท่านั้นข้อตกลงในการให้บริการ


การยอมรับข้อตกลง


เมื่อผู้ใช้บริการเลือก "ยอมรับ" ข้อตกลงด้านล่าง ผู้ใช้บริการจะสามารถสมัครสมาชิกและได้รับอนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมได้ แต่ถ้าเลือก "ไม่ยอมรับ" ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถสมัครสมาชิกและทางบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรม ผู้ใช้บริการจะเป็นสมาชิกได้อย่างสมบูรณ์ต่อเมื่อยอมรับในข้อตกลงและได้รับการยินยอมจากบริษัทฯ


การสมัครใช้บริการและรับทราบข้อตกลง


ผู้ใช้บริการจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายและจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากทางบริษัทฯ หากแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ผู้ที่ต้องการสมัครขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการ


ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบถึงข้อตกลงต่างๆ อย่างครบถ้วนเสียก่อน โดยที่ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


หน้าที่ของผู้ใช้บริการ


ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้งานเกม เว็บไซต์ และบริการของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และ ตกลงที่จะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำร้ายแรงที่ไม่สามารถยอมรับได้ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาบริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์จากตัวเกมในทุกกรณี เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทเป็นการล่วงหน้า รวมไปถึงกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม


เวลาการให้บริการ


บริษัทฯ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 18.00 น. นอกเสียจากว่ามีความจำเป็นต้องปิดเพื่อปรับปรุงระบบ กรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบ บริษัทฯ จะแจ้งระยะเวลาในการปรับปรุงให้ทราบทางหน้าโฮมเพจของเกมออนไลน์ที่ทางบริษัทฯให้บริการ


การยกเลิกการให้บริการ


ผู้ใช้บริการที่ต้องการยกเลิกการใช้บริการต้องติดต่อกับบริษัทฯ เท่านั้น


ในกรณีที่สมาชิกกระทำผิดข้อตกลง ทางบริษัทฯ สามารถยกเลิก/ระงับการให้บริการหรือกำหนดเวลาห้ามใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การแก้ไขเปลี่ยนแปลง


บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ฉบับนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ควรอ่านและศึกษารายละเอียดของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์อยู่เสมอๆ เพื่อช่วยให้ท่านได้อัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์อยู่ตลอด การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์จะถือว่าเป็นการยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงดังกล่าวทุกประการ


สิทธิความเป็นส่วนตัว


ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญอย่างมากต่อเราที่ GEN PLAY เพื่อให้ปกป้องสิทธิของคุณได้ดียิ่งขึ้น เราได้จัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GEN PLAY เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจว่า GEN PLAY รวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้บริการของคุณอย่างไร โดยการเข้าถึงหรือการใช้บริการหรือการตกลงยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ คุณยินยอมให้ GEN PLAY เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผลและ/หรือโอนเนื้อหาและข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว


ข้อจำกัดความรับผิด


ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า GEN PLAY จะไม่ต้องรับผิดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากเหตุหรือสถานการณ์ใดๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมโดยสมเหตุสมผลของเรา รวมถึงเนื่องจาก การผิดพลาดของระบบ ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย ปัญหาทางเทคนิคหรือการสูญหายของข้อมูลอันเนื่องมาจากเหตุผลข้างต้น รวมถึงความไม่สมบูรณ์ ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งสร้างความเสียหายต่อผู้ใช้บริการหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากบุคคลอื่น หรือเกิดจากความขัดข้องทางเทคนิค หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้เจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือทฤษฎีอื่นๆ