genplay logo

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Policy) สำหรับลูกค้า

บริษัท เจน เพลย์ จำกัด

 1. บททั่วไป

  บริษัท เจน เพลย์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) สำหรับลูกค้า (“นโยบายฯ”) ซึ่งเป็นส่วนขยายจาก “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศที่ 001/2565” เพื่อแจ้งรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (“ข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) เป็นข้อมูลที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงโดยมีการคุ้มครองและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฯ ด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

  บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ เปิดเผย ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของลูกค้าจึงจัดทำนโยบายฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบตามเงื่อนไขของกฎหมายรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าอ่านและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 2. นิยาม
  1. ลูกค้า หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัท ตามสัญญาซื้อขาย หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึง “บุคคลผู้ร่วมกิจกรรม” โดยมีสถานะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งผู้แทนหรือผู้มีอำนาจทำการแทนหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งต่อไปในนโยบายฯ ฉบับนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “ท่าน” บุคคลผู้ร่วมกิจกรรม หมายถึง บุคคลที่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัทฯ ตามสัญญาอื่นนอกเหนือจากสัญญาซื้อขายในขอบเขตที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่แสดงเจตนาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการหรือติดต่อสื่อสารกับบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ ผู้ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลจากบริษัทฯ และผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการของบริษัทฯ
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เป็นผู้แทนหรือผู้มีอำนาจทำการแทนหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน ของลูกค้า ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ กับบริษัทฯ
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและเป็นข้อมูลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
  4. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
 3. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

  ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ลูกค้าจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุในนโยบายฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังจะกล่าวต่อไปนี้

  1. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการขั้นตอนการทำคำเสนอและการเจรจาต่อรอง เพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า เพื่อการตรวจสอบเอกสารหลักฐานผู้ซื้อ ผู้ขาย อันเกี่ยวข้องกับการติดต่อเข้าทำสัญญาหรือเจรจาทำสัญญา และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น การบันทึกยืนยันระบุตัวลูกค้า การเปิดหน้าบัญชีซื้อขายสินค้าและการลงทะเบียนลูกค้ารวมทั้งผู้แทนหรือผู้มีอำนาจทำการแทนหรือตัวแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว
  2. เพื่อประโยชน์ในการปฎิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามสัญญาซื้อขาย เช่น เพื่อการชำระราคา การจัดส่งและการรับส่งสินค้า การจัดทำเอกสารทางการค้าและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติตามสัญญา การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องหลังการซื้อขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การคืนสินค้า การรับประกัน ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสถานะเป็นผู้แทนหรือผู้มีอำนาจทำการแทนหรือตัวแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว
  3. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และเพื่อปฎิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่ออกตามความในกฎหมาย และเพื่อการรายงาน การแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ให้บริษัทฯ กระทำการดังกล่าว รวมทั้งเพื่อปฎิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ คำสั่งศาล
  4. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรณีต่อไปนี้
   • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือเพื่อใช้แตรียมการในการดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นของบริษัทฯ
   • การประมวผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เข้ามาในพื้นที่หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อติดต่อทางธุรกิจ เยี่ยมชม ประสานงาน ฯลฯ โดยบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สถานที่ของบริษัทฯ
   • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ของลูกค้าที่ลูกค้าส่งหรือโอนมาให้บริษัทฯ เพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์ในการเข้าทำสัญญาหรือปฎิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า รวมทั้ง เพื่อการติดต่อหรือประสานงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเจรจาเข้าทำสัญญาหรือปฎิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า-การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อการบริหารจัดการและการปฎิบัติงานของบริษัทฯ
  5. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของลูกค้าหรือบุคคลอื่น
  6. เพื่อวัตถุประสงค์ในการธุรกิจ การตลาด การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย จัดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า เช่น การส่งข้อความเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด การถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำไปประมวลภาพและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขายตามช่องทางสื่อต่าง ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่ได้รับจากท่าน
  7. เพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ต่อลูกค้า เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ การทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ
  8. ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น หากเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใดต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง ตามเอกสารแนบท้ายนโยบายฯ ฉบับนี้ หากเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลลของลูกค้าโดยไม่ต้องอาศัยความยินยอม ดังเช่น ข้อ 3.1-3.5 ถือว่าบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดการประมวลผลให้เจ้าของข้อมูลทราบแล้วภายใต้นโยบายฯ นี้
  9. ในกรณีที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในลักษณะ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง หรือไม่สอดคล้องกับที่แจ้งรายละเอียดในนโยบายฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
  10. ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้แก่ท่านตามนโยบายนี้ ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ โดย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำขอยกเลิกความยินยอมของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด
  11. ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ข้อ 3.1-3.7 จัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ประมวลผลได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอม
 4. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  1. ภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าโดยตรงเมื่อลูกค้าส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งหรือประกอบกับเอกสารต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอเข้าทำสัญญาและปฎิบัติตามสัญญากับบริษัทฯ ตามข้อ 3.1 และ 3.2 โดยประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้
   • (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ ตัวอย่างลายมือชื่อ สำเนาทะเบียนบ้าน บัญชีธนาคาร ภาพถ่าย รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าวที่ปรากฎในแบบฟอร์มหรือเอกสารทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์กับบริษัทฯ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวในบัตรประชาชน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว โดยให้ลูกค้าขีดฆ่าหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวได้
   • (ข) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดีผู้ใช้สำหรับไลน์แอปพลิเคชัน (Line ID) ไอดีผู้ใช้สำหรับวีแชทแอปพลิเคชัน (Wechat ID) บัญชีเฟซบุ๊ก บัญชีอินสตาแกรม ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ปรากฎในแบบฟอร์มหรือเอกสารทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์กับบริษัทฯ
   • (ค) ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่างๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือแนวปฎิบัติหรือการติดต่อระหว่างท่านและบริษัทฯ ทั้งนี้ หากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติดังกล่าวมีรายละเอียดแตกต่างหรือเพิ่มเติมจากนโยบายฯ ฉบับนี้ บริษัทจะจัดทำนโยบายเพื่อแจ้งรายละเอียดแก่ท่านเป็นการเฉพาะ เช่น หากลูกค้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยบริษัทฯ ได้ทำการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายการใช้คุกกี้
   • (ง) ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ เช่น การบันทึกหรือถ่ายทอดการสนทนาระหว่างท่านกับบริษัทฯ ผ่านระบบออนไลน์ หรืออิเล็คทรอนิกส์ หรือ เมื่อท่านเข้ามาติดต่อยังสถานที่ของบริษัทฯ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV)
  2. ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมาให้บริษัทฯ เพื่อการดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 3.1 และ/หรือ 3.2 เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน ข้อมูลติดต่อ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว โดยบริษัทฯ แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฯ นี้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบได้โดยตรง ลูกค้ายอมรับที่จะนำนโยบายนี้ไปแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบแทนบริษัทฯ และส่งเอกสารที่แสดงถึงการรับทราบนโยบายดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ด้วย นอกจากนี้หากเป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว ลูกค้ายอมรับที่จะนำแบบความยินยอมแนบท้ายนโยบายนี้ไปให้บุคคลดังกล่าวแสดงการยินยอมด้วย ในการนี้ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทฯ อาจเรียกให้ท่านส่งหลักฐานอันแสดงถึงการดำเนินการดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป
 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ

  บริษัทฯ เปิดเผยหรือส่งหรือโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวในข้อ 3 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับโอนหรือรับการเปิดเผยดังต่อไปนี้

  1. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าให้แก่ผู้ให้บริการต่างๆ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกข้อมูล บริการวิเคราะห์ข้อมูล หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฎิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน
  2. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่ผู้ให้บริการด้านการเงิน การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อการปฎิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน ซึ่งรวมถึงการชำระราคาสินค้า
  3. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  4. บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ การเปิดเผยภาพกิจกรรมตามช่องทางสื่อต่างๆ หรือ การเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ หรือ การเปิดเผยต่อสาธารณะทางสื่อต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ตามข้อ 3.6
  5. บริษัทในเครือ ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทฯ ดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้องและตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ตามข้อ 3.4
  6. ที่ปรึกษาของบริษัทฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทนายความ ที่ปรึกษาทางบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ตามข้อ 3.4
 6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ
  1. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของลูกค้าตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล และ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อ 3 ของนโยบายฯ ฉบับนี้ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ จะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ สำหรับการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาหรือปฎิบัติตามสัญญา บริษัทฯ จะเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาที่คู่สัญญายังคงมีสถานะความสัมพันธ์ตามสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์แต่ละกรณีด้วย
  2. ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของลูกค้าตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของลูกค้าเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ
  3. หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นซึ่งให้บริการแก่บริษัทฯ (ถ้ามี) หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้
 7. สิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังต่อไปนี้

  1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ
   ลูกค้ามีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของลูกค้าซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด
  2. สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ
   ลูกค้ามีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด
  3. สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ประมวลผล และ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลฯ
   ลูกค้ามีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด
  4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลฯ
   ลูกค้ามีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด
  5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ
   ลูกค้ามีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด
  6. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้ถูกต้อง
   กรณีที่ลูกค้าพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่ได้ให้ไว้ตามนโยบายฯ ฉบับนี้ ไม่ถูกต้อง หรือลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลฯ ลูกค้ามีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด
  7. สิทธิในการรับทราบกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบการลงทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ
   บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบการลงทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด
  8. สิทธิในการร้องเรียน
   หากลูกค้ามีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 7 ของนโยบายฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ ได้ทำการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้ามีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  อย่างไรก็ตาม สิทธิต่างๆ ของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ บริษัทฯ จึงอาจปฎิเสธคำร้องของท่านโดยให้เหตุผลที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งของสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอท่านภายใต้เงื่อนไข กระบวนการ และกฎระเบียบของ บริษัทฯ

 8. วิธีการติดต่อบริษัทฯ

  บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office: DPO) เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หากลูกค้ามีความประสงค์จะขอใช้สิทธิต่างๆ ในข้อ 7 ของนโยบายฯ ฉบับนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
  อีเมล:[email protected]
  สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 469 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

 9. วิธีการติดต่อบริษัทฯ

  บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ และตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ที่สำคัญใดๆ พร้อมกับประกาศฯ ฉบับปรับปรุงผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้เป็นระยะ


ให้ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565